Cloud Server 1

Bắt đầu từ
130,000 đ
1 tháng

1 vCPU Intel® Xeon® Gold Gen 2
1 GB RAM
20 GB NVMe SSD
1 Gbps* Bandwidth
Không giới hạn Data Transfer
01 Dedicated IPv4
99.9% Uptime

Cloud Server 2

Bắt đầu từ
190,000 đ
1 tháng

1 vCPU Intel® Xeon® Gold Gen 2
2 GB RAM
30 GB NVMe SSD
1 Gbps Bandwidth
Không giới hạn Data Transfer
01 Dedicated IPv4
99.9% Uptime

Cloud Server 3

Bắt đầu từ
290,000 đ
1 tháng

2 vCPU Intel® Xeon® Gold Gen 2
2 GB RAM
40 GB NVMe SSD
1 Gbps Bandwidth
Không giới hạn Data Transfer
01 Dedicated IPv4
99.9% Uptime

Cloud Server 4

Bắt đầu từ
350,000 đ
1 tháng

2 vCPU Intel® Xeon® Gold Gen 2
4 GB RAM
40 GB NVMe SSD
1 Gbps Bandwidth
Không giới hạn Data Transfer
01 Dedicated IPv4
99.9% Uptime

Cloud Server 5

Bắt đầu từ
550,000 đ
1 tháng

4 vCPU Intel® Xeon® Gold Gen 2
4 GB RAM
60 GB NVMe SSD
1 Gbps Bandwidth
Không giới hạn Data Transfer
01 Dedicated IPv4
99.9% Uptime

Cloud Server 6

Bắt đầu từ
730,000 đ
1 tháng

4 vCPU Intel® Xeon® Gold Gen 2
8 GB RAM
80 GB NVMe SSD
1 Gbps Bandwidth
Không giới hạn Data Transfer
01 Dedicated IPv4
99.9% Uptime

Cloud Server 7

Bắt đầu từ
870,000 đ
1 tháng

6 vCPU Intel® Xeon® Gold Gen 2
8 GB RAM
80 GB NVMe SSD
1 Gbps Bandwidth
Không giới hạn Data Transfer
01 Dedicated IPv4
99.9% Uptime

Cloud Server 8

Bắt đầu từ
1,370,000 đ
1 tháng

8 vCPU Intel® Xeon® Gold Gen 2
16 GB RAM
120 GB NVMe SSD
1 Gbps Bandwidth
Không giới hạn Data Transfer
01 Dedicated IPv4
99.9% Uptime